menu
Waar zoek je naar?
Suggesties:

Events

2 Resultaten
Helaas geen events gevonden.

  Nieuws

  2 Resultaten
  Helaas geen nieuwsberichten gevonden...

   Huisregels

   Toepasselijkheid

   1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in de Ziggo Dome.

   Algemeen

   1. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie van de Ziggo Dome aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie aangewezen personen.

   Toegang tot de Ziggo Dome

   1. Toegang tot de Ziggo Dome is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de Ziggo Dome afgegeven autorisatie. Door de Ziggo Dome afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verlangen van door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.
   2. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de Ziggo Dome dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.
   3. Bezoekers die tijdens het evenement de Ziggo Dome verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot de Ziggo Dome
   4. Een ieder die zich in de Ziggo Dome bevindt, moet zich kunnen legitimeren.
   5. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert de Ziggo Dome een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij nachtevenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.
   6. De door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot, of zich in de Ziggo Dome bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het gebouw, tenzij de organisator van een evenement een ander beleid hanteert of sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV binnen de Ziggo Dome gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen de Ziggo Dome wanneer daartoe aanleiding is. Binnen de Ziggo Dome verstaan we onder visiteren en POV: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.
   7. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: a. Etens- en drinkwaren; b. gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas- en/of blik; c. (soft/hard)drugs en alcohol; d. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk; e. skates, fietsen, steps, skateboards etc.; f. (huis)dieren; g. professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur; h. en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van de Ziggo Dome en de door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.
   8. De directie van de Ziggo Dome behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot de Ziggo Dome te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

   In de Ziggo Dome

   1. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren in en rond de Ziggo Dome. Voorts is het bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcohol te verstrekken. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan tabak te kopen. Door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen zien toe op de naleving van het voorgaande, waarbij zij bezoekers kunnen verzoeken om een ID-bewijs of een door de Ziggo Dome uitgegeven (18+) polsbandje te tonen. Bij overtreding van voornoemd verbod kan de bezoeker de toegang tot de Ziggo Dome worden ontzegd.
   2. Het is verboden in de Ziggo Dome te roken, met uitzondering van de daarvoor aangewezen ruimtes.
   3. Het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs is verboden.
   4. Het is verboden in staat van dronkenschap de Ziggo Dome te betreden of in de Ziggo Dome aanwezig te zijn.
   5. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.
   6. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.
   7. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van de Ziggo Dome is niet toegestaan.
   8. Het te koop aanbieden van - en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, t-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame uitingen in de Ziggo Dome en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de directie van de Ziggo Dome.
   9. De Ziggo Dome en de organisator van een evenement (na toestemming van de Ziggo Dome) zijn gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken. De Ziggo Dome is gerechtigd om deze opnamen te projecteren op de LED schermen aan de buitenzijde van - en de schermen binnen de Ziggo Dome. Bovendien is de Ziggo Dome gerechtigd om deze opnamen voor haar eigen doeleinden te gebruiken en beschikbaar te stellen voor gebruik door haar partners, waaronder Ziggo. De organisator van een evenement is (na toestemming van de Ziggo Dome) gerechtigd om de opnamen van haar evenement naar eigen inzicht en kosteloos te gebruiken en te exploiteren op welke wijze dan ook.
   10. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.

   Calamiteiten

   1. Een ieder die zich in de Ziggo Dome bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.
   2. De directie van de Ziggo Dome is gerechtigd om de Ziggo Dome te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

   Beveiliging

   1. De (camera)systemen in de Ziggo Dome registreren 24 uur per dag. De directie van de Ziggo Dome stelt op vordering van de bevoegde justitiële autoriteiten de opnamen ter beschikking.

   Geen schadevergoeding

   1. Het bezoeken van de Ziggo Dome geschiedt geheel op eigen risico. De Ziggo Dome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. De Ziggo Dome is er niet voor verantwoordelijk wanneer de organisator besluit om een evenement af te gelasten.

   Ontzegging toegang, verwijdering en boete

   1. De door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan het huisreglement houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de Ziggo Dome te verwijderen. Deze personen zijn bovendien aan de Ziggo Dome een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-, onverminderd het recht van de Ziggo Dome op schadevergoeding. Daarnaast kan aan deze personen een toegangsverbod worden opgelegd.
   2. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

   Persoonsgegevens

   1. De Ziggo Dome verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

   Wijziging

   1. De Ziggo Dome behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van de Ziggo Dome te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

   Niet gevonden wat je zoekt?

   Neem contact op via de website of op een van onze social kanalen.

   Informatie