menu
Waar zoek je naar?
Suggesties:

Events

2 Resultaten
Helaas geen events gevonden.

  Nieuws

  2 Resultaten
  Helaas geen nieuwsberichten gevonden...

   Huisregels

   Toepasselijkheid

   1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in de Ziggo Dome.
   2. Tijdens een bezoek aan de Ziggo Dome kunnen ook de voorwaarden van een organisator van een evenement van toepassing zijn. Deze voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op de huisregels van Ziggo Dome, maar zijn geen vervanging.

   Algemeen

   1. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie van de Ziggo Dome aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie aangewezen personen.

   Toegang tot de Ziggo Dome

   1. Toegang tot de Ziggo Dome is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door of namens de Ziggo Dome afgegeven autorisatie. Autorisatie kan uitsluitend worden verleend na legitimatie door middel van een geldig legitimatiebewijs. Er kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd, zoals geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats.
   2. Door of namens de Ziggo Dome afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar en dienen te allen tijde zichtbaar te worden gedragen. Op verzoek van door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen dient eenieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of een door of namens de Ziggo Dome afgegeven andere autorisatie te beschikken.
   3. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de Ziggo Dome dan dat gedeelte waartoe toegang is verleend.
   4. Bezoekers die tijdens een evenement de Ziggo Dome verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot de Ziggo Dome
   5. Eenieder die zich in de Ziggo Dome bevindt, moet zich kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
   6. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert de Ziggo Dome een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij nachtevenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.
   7. De door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen hebben het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich in de Ziggo Dome bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV binnen de Ziggo Dome gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen de Ziggo Dome wanneer daartoe aanleiding is. Binnen de Ziggo Dome verstaan we onder ‘visiteren’ de controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. Onder privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering wordt verstaan de oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend of uit het pand verwijderd.
   8. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: a. bij wet verboden voorwerpen en goederen; b. etens-endrinkwaren; c. gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas- en/of blik; d. (soft/hard)drugsenalcohol; e. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk; f. skates, fietsen, steps, skateboards etc.; g. (huis)dieren; h. professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur; i. vlaggen of vlaggenstokken; j. drones en soortgelijke voorwerpen; k. selfiesticks; en l alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van de Ziggo Dome en de door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde. In aanvulling op het bovenstaande zijn de Ziggo Dome en een organisator van een evenement in de Ziggo Dome gerechtigd om per evenement aanvullende (veiligheids)maatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld het weigeren van (grote) tassen en rugzakken. Bezoekers dienen derhalve vooraf na te gaan of er dergelijke aanvullende voorschriften gelden
   9. De door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen zonder opgave van redenen de toegang tot de Ziggo Dome te ontzeggen of personen uit de Ziggo Dome te (doen) verwijderen, zonder dat deze persoon recht heeft op een schadevergoeding.

   In de Ziggo Dome

   1. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren in en rond de Ziggo Dome. Voorts is het bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcohol te verstrekken. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan tabak te kopen. Door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen zien toe op de naleving van het voorgaande, waarbij zij bezoekers kunnen verzoeken om een ID-bewijs of een door de Ziggo Dome uitgegeven (18+) polsbandje te tonen. Bij overtreding van voornoemd verbod kan de bezoeker de toegang tot de Ziggo Dome worden ontzegd.
   2. Het is verboden in de Ziggo Dome te roken.
   3. Het bezit en het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs is verboden.
   4. Het is verboden in staat van dronkenschap de Ziggo Dome te betreden of in de Ziggo Dome aanwezig te zijn.
   5. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.
   6. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding zoals (sport)club-geaffilieerde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.
   7. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer de organisator van een evenement hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van de Ziggo Dome is niet toegestaan.
   8. Het te koop aanbieden van - en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, T-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame-uitingen in de Ziggo Dome en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van zowel Gemeente Amsterdam (vergunning Stadsdeel Zuidoost indien een vergunning is vereist) als de directie van de Ziggo Dome.
   9. De Ziggo Dome en de organisator van een evenement (na toestemming van de Ziggo Dome) zijn gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken en deze te gebruiken tijdens en na het evenement. Dit gebeurt in overeenstemming met de privacy policy van Ziggo Dome en de organisator.
   10. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.
   11. In de Ziggo Dome kan men worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven 80 dBA. Het dragen van gehoorbescherming valt onder de eigen verantwoordelijkheid.
   12. De directie van de Ziggo Dome adviseert om gehoorbescherming te gebruiken teneinde gehoorschade te voorkomen.

   Calamiteiten

   1. Eenieder die zich in de Ziggo Dome bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.
   2. De directie van de Ziggo Dome is gerechtigd om de Ziggo Dome te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

   Beveiliging

   1. De (camera)systemen in de Ziggo Dome registreren 24 uur per dag beeld en geluid en aanwezigheid in het gebouw. De Ziggo Dome kan de politie mee laten kijken met de door deze systemen gemaakte opnamen.

   Geen schadevergoeding

   1. Het bezoeken van de Ziggo Dome geschiedt geheel op eigen risico. De Ziggo Dome is niet verantwoordelijk voor de schade die een bezoeker lijdt of zal lijden ten gevolge van een bezoek aan de Ziggo Dome of een besluit om een evenement af te gelasten.

   Ontzegging toegang, verwijdering en boete

   1. De door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen de toegang te weigeren of uit de Ziggo Dome te verwijderen die zich niet aan deze huisregels houden, om redenen van (uitsluitend ter beoordeling van de directie van de Ziggo Dome en de door haar aangewezen personen) veiligheid, of in geval van storend of hinderlijk gedrag, dan wel ander onaanvaardbaar gedrag dat schade, overlast of letsel kan veroorzaken. Deze personen zijn bovendien aan de Ziggo Dome een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-, onverminderd het recht van de Ziggo Dome op schadevergoeding. Daarnaast kan aan deze personen een toegangsverbod worden opgelegd.
   2. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de directie van de Ziggo Dome aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

   Persoonsgegevens

   1. De Ziggo Dome verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de privacy policy van Ziggo Dome.

   Wijziging

   1. De Ziggo Dome behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van de Ziggo Dome te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

    

   VERSIEDATUM JUNI 2023

   Niet gevonden wat je zoekt?

   Neem contact op via de website of op een van onze social kanalen.

   Informatie