menu
Waar zoek je naar?
Suggesties:

Events

2 Resultaten
Helaas geen events gevonden.

  Nieuws

  2 Resultaten
  Helaas geen nieuwsberichten gevonden...

   Privacy policy

   Privacy statement Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V.

   In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V. – handelende onder de naam Ziggo Dome (hierna: AMDE) omgaat met de gegevens van personen, zoals bezoekers van websites van AMDE en bezoekers van de door AMDE geëxploiteerde evenementlocatie (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’). Je wordt aangeraden dit privacy statement zorgvuldig door te nemen.

   AMDE exploiteert de evenementenlocatie de “Ziggo Dome” waar concerten en andere evenementen plaatsvinden. AMDE is gevestigd aan de Holterbergweg 3 te (1101 CE) Amsterdam.

   AMDE kan de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen en registreren:

   • NAW-gegevens;
   • e-mailadres;
   • (mobiele) telefoonnummer;
   • muzieksmaak naar genre;
   • betaalgegevens;
   • inloggegevens.
   • website gegevens - Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het “Cookiebeleid”;
   • Wanneer je een event bijwoont in onze evenementlocatie, kunnen we jouw gegevens verzamelen via (i) video- of foto (bewakings)camera’s (we gebruiken tekens waar dergelijke camera's worden gebruikt), (ii) van onze gratis Wifi (als je jezelf hebt geregistreerd om het te gebruiken). De bezoeker wordt bij het betreden van de Ziggo Dome altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij AMDE hiertoe wettelijk wordt verplicht.

    

   Gegevens via AMDE en via derden

   AMDE kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een account creëert op een door AMDE beheert platform, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een ticket koopt van een evenement via AMDE, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform,wanneer je onze websites (www.ziggodome.nl en www.ziggodomebusinessclub.nl), of sociale media gebruikt of wanneer je de Ziggo Dome bezoekt.

   AMDE kan voor haar dienstverlening gebruik maken van derde partijen, die als verwerker uitsluitend in opdracht van AMDE zullen optreden en waarmee AMDE een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Dit Privacy Statement is dan ook van toepassing op de gegevens welke zijn verkregen via (de websites van) deze derden.

    

   Grondslagen en doeleinden verwerking persoonsgegevens

   AMDE (of een opdrachtnemer van AMDE) kan jouw gegevens gebruiken:

    

   Om uitvoering te geven aan een overeenkomst:

   - ter uitvoering van haar dienstverlening aan haar bezoekers van de Ziggo Dome en ter uitvoering van haar dienstverlening aan haar members via de website businessclub.ziggodome.nl;

   - voor het beheer van haar klantenadministratie;

   - voor het verwerken van een bestelling.

    

   Voor de gerechtvaardigde belangen van AMDE: 

   - voor het uitvoeren van marktonderzoek en -analyse ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);

   - voor commerciële-/marketingdoeleinden, zowel online als online (waaronder de social media kanalen van AMDE en de Business Club Magazine);

   - om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen die in de Ziggo Dome worden georganiseerd;

   - Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events;

   - voor veiligheidsdoeleinden van de evenementlocatie en haar bezoekers

   - om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet.

    - om je informatie te verschaffen over de producten of dienstverlening van partners van de Ziggo Dome;

   - ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;

   - ter verbetering en beveiliging van haar websites;

   - voor historische en/of statistische doeleinden.

   Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, dan kunnen we jouw gegevens ook verstrekken aan de relevante autoriteiten.

   Als je gereageerd hebt op een vacature bij AMDE of een open sollicitatie hebt gestuurd, dan verwerken wij de door jouw aangeleverde gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

    

   Met wie delen wij jouw gegevens

   • Wij kunnen jouw gegevens delen met de aan AMDE gelieerde ondernemingen, waaronder onze Live Nation Entertainment moeder- en zusterbedrijven, en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. AMDE heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
   • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
   • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

    

   Websites van derden

   Met uitzondering van de hierboven genoemde (websites van) derden die AMDE als verwerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van derden (zoals partners van de Ziggo Dome) waarnaar AMDE een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. AMDE is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van andere partijen.

    

   Gebruik van cookies

   Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen als hierboven is omschreven, behoudt AMDE zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Lees hier meer over het gebruik van cookies door AMDE en de gegevens die daarmee verzameld worden.

    


   Jouw Keuzes & Rechten

   Jouw keuzes

   • Om geen marketing meer van ons te ontvangen kun je jouw accountvoorkeuren wijzigen, de uitschrijfinstructies volgen in elk van de e-mails die wij je sturen of je kunt contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor je doen.
   • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
   • Als je je wilt afmelden voor volgen via locaties en pushmeldingen, kun je de instellingen op jouw toestel wijzigen of jouw locatie uit houden. Om webpushmeldingen te stoppen, moet je de instellingen van jouw browser gebruiken.
   • Als je bezwaar wilt maken tegen personalisatie, kun je jouw accountvoorkeuren wijzigen. Als deze optie niet beschikbaar is, kun je contact met ons opnemen en dan  zullen wij het voor je doen.

    


   Jouw rechten

   Je hebt ook rechten over de manier waarop jouw persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

   • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons.
   • Het recht om te vragen dat jouw gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
   • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben.
   • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken (indien je een account bij ons hebt, kun je dit ook doen door in te loggen en jouw informatie bij te werken).
   • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over jou nemen te betwisten. Een geautomatiseerd beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.

    

   Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met ons. Houd er rekening mee dat we elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig zullen beoordelen, maar dat we niet altijd gevolg hoeven te geven aan jouw verzoek. Wanneer dit gebeurt, zullen we uitleggen waarom.

    

   Jouw Informatie Onderhouden

   AMDE doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en heeft daarvoor passende maatregelen genomen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.


   Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

    

   Als onderdeel van een wereldwijde groep van bedrijven maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden.


   Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen.


   Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen:

   • Bindende bedrijfsregels
   • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

    

   Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je contact met ons opnemen.

    


   Privacy Statement wijzigen

   AMDE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van AMDE te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

    

   Contacteer ons

   AMDE B.V. – A Live Nation Company. Kijk voor onze contactgegevens op onze website www.ziggodome.nl

    

   Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, dan is onze Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer), er om te helpen: privacy@livenation.nl.   Laatste wijziging november 2023   Informatie